جایزه بارونه

برای مشاهده گردونه شانس باید ابتدا وارد شوید

*دوستان برای چرخاندن هر بار  گردونه شانس شما به ۷ امتیاز نیاز دارید